Skip to main content

Zonnepark en belanghebbendheid

27 november 2020

Wie is er belanghebbende bij een omgevingsvergunning voor de aanleg van een zonnepark? Deze vraag beantwoordt de Afdeling in haar uitspraak van 25 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2801. De gemeente Wijchen heeft een omgevingsvergunning verleend voor een zonnepark met een oppervlakte van 11 ha. Aan één zijde van het perceel zal een grondwal van drieënhalve meter hoog met daarop beplanting van één tot anderhalve meter hoog worden aangelegd om de zonnepanelen aan het zicht te onttrekken.

Appellanten wonen op ten minste 610 meter afstand van het zonnepark. Slechts vanaf drie percelen bestaat enig zicht op het perceel. Zij ervaren geen andere hinder (waaronder geluidhinder) van het zonnepark. De Afdeling stelt vast dat deze appellanten geen visuele hinder van enige betekenis van het zonnepark zullen ondervinden. In één van de gevallen doordat er dichte begroeiing op het perceel van die appellant staat en er bosschages en gebouwen tussen dit perceel en het zonnepark staan. In twee andere gevallen, bestaat het zicht alleen op de begroeide grondwallen en niet op de achter de grondwallen aan te leggen zonnepanelen. Evenmin is het aannemelijk dat zij hinder van enige betekenis zullen ervaren als gevolg van reflectie van het zonlicht op de zonnepanelen.

Appellanten zijn daarom geen belanghebbenden als bedoeld in artikel 1:2, eerste lid, van de Awb.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janike