Skip to main content

Zelfstandige detailhandel niet toegestaan. Strijd met Dienstenrichtlijn?

26 maart 2021

AbRvS 24 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:641. De raad van de gemeente Rijswijk heeft bij besluit van 24 september 2019 het bestemmingsplan “Hoornwijck-Broekpolder, eerste herziening” vastgesteld.

Tiberius Vastgoed verzet zich tegen het plan omdat het volgens haar ten onrechte niet langer is toegestaan haar perceel voor detailhandel te gebruiken. Zij betoogt dat het niet toestaan hiervan in strijd is met de Dienstenrichtlijn.

De Afdeling stelt vast dat zelfstandige detailhandel niet bij recht is toegestaan in het plan. Dit betekent dat er sprake is van een eis in de zin van de Dienstenrichtlijn. Op grond van de planregels zijn ter plaatse wel bedrijven gericht op het bedrijfsmatig verlenen van (commerciële) diensten toegestaan. Volgens de Afdeling heeft de raad bij de vaststelling van het plan niet onderkend en niet onderbouwd waarom het gemaakte onderscheid in dienstenactiviteiten in overeenstemming is met de Dienstenrichtlijn. Het bestreden besluit verdraagt zich daarom niet met de Unierechtelijke eis om te onderbouwen dat de gestelde beperking niet in strijd is met artikel 14, onder 5, Dienstenrichtlijn en voldoet aan de voorwaarden van non-discriminatie, noodzakelijkheid en evenredigheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob