Skip to main content

In het plan voorziene ontwikkeling hangt niet samen met de in het MER onderzochte ontwikkeling. Beroepsgronden over het MER gaan omvang geding te buiten

26 maart 2021

AbRvS 24 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:639. De raad van de gemeente Delft heeft bij besluit van 11 juli 2019 het bestemmingsplan “Tiny Houses” vastgesteld. Het plan biedt de mogelijkheid om tijdelijk tiny houses te realiseren aan de Vulcanusweg 295-305 in Delft.
Aan het plan ligt mede het milieueffectrapport “Schieoevers Noord te Delft” (hierna: het MER) ten grondslag. In het MER staat dat de gemeente Delft de ambitie heeft om het bedrijventerrein Schieoevers Noord de komende decennia geleidelijk te laten transformeren naar een levendig gemengd stedelijk gebied.

De raad heeft het plan aangemerkt als het eerste ruimtelijke besluit dat ziet op de m.e.r.-plichtige activiteit waarvoor het MER is opgesteld. Gevolg hiervan zou zijn dat de beroepsgronden omtrent het MER als zodanig naar voren dienen te worden gebracht in de onderhavige procedure.

De Afdeling is van oordeel dat de in het plan voorziene tijdelijke ontwikkeling niet samenhangt met de in het MER onderzochte transformatie van het bestaande bedrijventerrein naar een permanent gemengd stedelijk woon- en werkgebied. Hierbij betrekt zij dat het MER dat is opgemaakt ten behoeve van de beoogde transformatie van ongeveer 75 ha slechts op één plaats melding maakt van de met dit plan toegestane tijdelijke ontwikkeling. Het plan voor de tiny houses bevat evenmin een kader waaraan toekomstige ruimtelijke besluiten voor de beoogde transformatie in het gebied Schieoevers Noord kunnen worden getoetst. Ook van een projectmatige ontwikkeling en/of een fysieke samenhang is de Afdeling niet gebleken. Dit betekent dat de beroepsgronden over het MER in het kader van deze procedure niet inhoudelijk kunnen worden besproken omdat zij de omvang van dit geding te buiten gaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob