Skip to main content

Windhinder woontoren

In haar einduitspraak van 15 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1039, moet de AbRvS opnieuw oordelen over de vraag of bij het planologisch mogelijk maken van een woontoren wel voldoende rekening was gehouden met de daardoor mogelijk veroorzaakte windhinder. Volgens een door appellanten overgelegd onderzoek zou geen sprake zijn van een aanvaardbaar windklimaat. In de herkansing legt de gemeenteraad een deskundigenrapport over waaruit blijkt dat het windklimaat wel aanvaardbaar is. In dit nieuwe onderzoek is uitgegaan van de NEN-norm 8100 ‘Windhinder en windgevaar in de gebouwde omgeving’. In deze norm is een onderscheid gemaakt tussen windhinder (vanaf 5 m/s) en windgevaar (vanaf 15 m/s). De discussie gaat met name over het verblijfsklimaat op een ter plaatse aanwezig horecaterras. De ABRvS overweegt hierover dat de NEN-norm weliswaar uitdrukkelijk niet van toepassing is op terrassen, maar dat de raad toch mocht aansluiten bij deze norm bij gebreke van andere normen om de windhinder te bepalen. De appellanten voerden verder nog aan dat constructieve veiligheid van omringende gebouwen ook in het onderzoek betrokken had moeten worden, maar daar gaat de ABRvS begrijpelijkerwijs niet in mee. De eisen in het Bouwbesluit over constructieve veiligheid worden immers ook gesteld met het oog op windbelasting.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Jan