Skip to main content

Geen uitvoering tussenuitspraak. Rechterlijke dwangsom

AbRvS 15 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1035. In een eerdere tussenuitspraak, ECLI:NL:RVS:2022:512, had de Afdeling de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel opgedragen om binnen 20 weken na verzending van de tussenuitspraak de daarin geconstateerde gebreken in het besluit van 23 januari 2020 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Actualisatieplan Kommen Berlicum en Middelrode” te herstellen. De Afdeling heeft de in de tussenuitspraak bepaalde termijn tot tweemaal toe verlengd. Bij besluit van 15 december 2022 (hierna: het herstelbesluit) heeft de raad ter uitvoering van de tussenuitspraak het plan opnieuw en gewijzigd vastgesteld.

De Afdeling is echter van oordeel dat met het buiten het nieuwe bestemmingsplan laten van de percelen [locatie 1], [locatie 2] en [locatie 3] en Hoogstraat 45a, 45b en 47 door aanpassing van de plangrens, niet aan de opdracht in de tussenuitspraak is voldaan. Deze opdracht behelsde een aanpassing van de bestemming voor deze percelen. Het herstelbesluit heeft tot gevolg dat geen aangepaste planregeling voor deze percelen is opgenomen. De Afdeling ziet dan ook aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, lid 4, Awb de raad op te dragen om voor de vernietigde plangrens ter hoogte van de percelen [locatie 1], [locatie 2] en [locatie 3] en Hoogstraat 45a, 45b en 47, met inachtneming van deze uitspraak en de tussenuitspraak een nieuw plan vast te stellen. De Afdeling verbindt aan haar uitspraak voor elk van beide appellanten een dwangsom van 100 euro per dag met een maximum van 15.000 euro.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Rob