Skip to main content

Normaal maatschappelijk risico. In een reeks van jaren gevoerd beleid

AbRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:949. De onderhavige planschadezaak draait om het provinciale inpassingsplan Windplan Bijvanck van PS Gelderland. Het inpassingsplan biedt de planologische grondslag voor het realiseren van een windpark van vier windturbines met een maximale tiphoogte van 185 m op een kortste afstand van 610 m van de onroerende zaak van appellant. Het planschadebesluit doorstaat om een aantal redenen de toets der kritiek van de Afdeling niet. In deze bijdrage gaan we uitsluitend in op de overweging over het normaal maatschappelijk risico.
Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat de ontwikkeling binnen het langjarig gevoerde ruimtelijke beleid paste. De locatie Zevenaar (Bijvanck) is in de Windvisie Gelderland van 12 november 2014 specifiek aangemerkt en beoordeeld als potentiële windparklocatie. Verder bleek uit de toelichting bij Omgevingsverordening 2014 dat het onder voorwaarden mogelijk was om windparken met meer dan drie windturbines op te richten op deze locatie.
Appellant stelt zich in hoger beroep op het standpunt dat de Windvisie Gelderland, gelet op het tijdsverloop sinds de bekendmaking ervan, nog niet een gedurende een reeks van jaren gevoerd beleid was als bedoeld in de rechtspraak van de Afdeling. Hetzelfde zou gelden voor de Omgevingsverordening 2014 van 24 september 2014.
De Afdeling gaat mee met het betoog van appellant, al wordt dit zeer summier gemotiveerd. Het inpassingsplan is op 5 augustus 2017 in werking getreden. De Windvisie Gelderland dateert van 12 november 2014. Volgens de Afdeling heeft het college niet aannemelijk gemaakt dat de ontwikkeling in het plangebied naar haar aard en omvang paste binnen het gedurende een reeks van jaren gevoerde ruimtelijke beleid. Eerlijk gezegd is het ons niet duidelijk, waarom de Afdeling dit vindt. Wordt vervolgd, wat ons betreft!

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke