Skip to main content

Wijziging bouwplan: grond tot handhaving?

De uitspraak van 19 november 2014, nr. 201307323/1/A1 gaat over de vraag of een bouwplan, door het later toevoegen van revisietekeningen, kan worden gewijzigd als de oorspronkelijke omgevingsvergunning al onaantastbaar is.

Tijdens de bouw van een museum werd geconstateerd dat de ruimte tussen het museum en de woning van appellant groter was dan in de bouwtekeningen was bedoeld. Daarom werd besloten het museum te verbreden. Het college heeft deze wijziging geaccordeerd door revisietekeningen aan de al verleende vergunning toe te voegen. Appellant stelt dat daarmee in afwijking van de verleende vergunning is gebouwd en dat de uitbreiding zich deels op zijn perceel bevindt. Hij verzoekt het college de bouw van het museum stil te leggen. Het college wijst dit verzoek af. De rechtbank laat die afwijzing in stand.

Vaststaat dat het bouwplan is gerealiseerd en dat daarbij in afwijking van een onaantastbare vergunning is gebouwd. Onder verwijzing naar vaste rechtspraak stelt de Afdeling voorop dat een wijziging van een bouwaanvraag niet meer aan de orde kan zijn indien sprake is van een onaantastbare vergunning. Er kan dan ook niet worden geoordeeld dat geen grond bestond om handhavend op te treden. De rechtbank heeft dat niet onderkend.

Toch leidt dit niet tot vernietiging van de uitspraak van de rechtbank. Het college stelt zich op het standpunt dat het gebouwde een geringe afwijking betreft ten opzichte van het totale bouwplan. Appellant bestrijdt dit niet anders dan met de stelling dat op zijn eigendom is gebouwd. Met het oog op de lopende civiele procedure over de eigendom van de grond, beoogt appellant niet meer dan dat wordt vastgesteld dat het college onrechtmatig heeft gehandeld door de bouw niet stil te leggen. Hij wenst niet dat het gebouwde wordt afgebroken. In dit betoog heeft het college in redelijkheid geen aanleiding hoeven zien handhavend op te treden met een bouwstop. Het hoger beroep is gegrond en de uitspraak wordt bevestigd.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Monique.