Skip to main content

Waar overschrijding geluidgrenswaarden meten?

In de uitspraak AbRvS19 november 2014, nr. 201305023/1/A4 komt de vraag aan de orde of het college een keuzevrijheid heeft bij het bepalen van de locatie waar geluidoverlast van een inrichting moet worden gemeten. De discussie speelt in een zaak over de kinderboerderij “De Loi” in Wellerlooi. Een omwonende heeft het college verzocht ex artikel 8.23 Wm de openingstijden van de kinderboerderij aan te passen, omdat hij geluid- en parkeeroverlast ervaart op het moment dat de kinderboerderij is geopend.

De zaak kent een lange voorgeschiedenis, de Afdeling heeft bij uitspraken van 15 december 2010, 201004062/M2 en 3 oktober 2012, nr. 201107422/1 eerdere besluiten op bezwaar vernietigd. Het college heeft vervolgens op 23 april 2014, voor de derde keer op het verzoek besloten en het verzoek van appellant weer afgewezen. Het college heeft aan de afwijzing ten grondslag gelegd dat uit een akoestisch rapport blijkt dat bij de omliggende woningen aan de geluidgrenswaarden kan worden voldaan. Echter, uit hetzelfde onderzoek volgt dat op de grens van de inrichting kan niet worden voldaan aan de geldende geluidgrenswaarden. Volgens het college volgt uit artikel 8.11 Wm en de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening dat het niet nodig is om de geluidgrenswaarden te laten gelden op de grens van de inrichting.

De Afdeling is van mening dat het standpunt van het college dat het in het belang van de bescherming van het milieu voldoende is dat bij de woningen aan de geluidgrenswaarden kan worden voldaan niet onredelijk is. Allereerst omdat artikel 8.11 derde lid Wm niet dwingend voorschrijft waar het geluid moet worden gemeten.  Bovendien heeft het college beleidsvrijheid bij de beslissing ex artikel 8.23 Wm de voorwaarden en beperkingen waaronder een vergunning is verleend te wijzigen, aan te vullen of intrekken.

Desondanks gaat het om andere redenen voor de derde keer fout. In het akoestisch rapport van 8 april 2013, is uitgegaan van circa 5 dB te lage aannames voor het stemgeluid bestreden. Daardoor staat ook na deze derde rond nog niet met zekerheid vast of bij de woningen aan de geluidgrenswaarde is voldaan en wordt het besluit vanwege een ondeugdelijke motivering vernietigd.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike.