Skip to main content

Wet natuurbescherming staat vooralsnog aan de uitvoerbaarheid van het plan in de weg

4 december 2020

Bij het besluit van 16 april 2019 heeft de raad van Eersel het bestemmingsplan “Kom Eersel, herziening Markt-Hint” vastgesteld. Het plan voorziet onder meer in een planologische regeling voor de tuin van het perceel aan de Markt 7-9 in Eersel. Hier is het horecabedrijf De Pannekoekenbakker gevestigd.

Appellanten hebben onder andere aangevoerd dat de raad ten onrechte niet heeft onderzocht of de soortenbeschermingsregeling van de Wet natuurbescherming (hierna: de Wnb) aan de uitvoerbaarheid van het plan in de weg staat.

De Afdeling overweegt dat, of voor de uitvoering van het bestemmingsplan een vrijstelling dan wel een ontheffing op grond van het soortenbeschermingsregime in de Wnb nodig is en zo ja, of deze ontheffing kan worden verleend, in beginsel pas aan de orde komt in een procedure op grond van de Wnb. Dat doet er niet aan af dat de raad het plan niet heeft kunnen vaststellen indien en voor zover hij op voorhand in redelijkheid heeft moeten inzien dat het soortenbeschermingsregime in de Wnb aan de uitvoerbaarheid van het plan in de weg staat.
Volgens de Afdeling staat vast dat aan het plan geen ecologisch onderzoek ten grondslag is gelegd. Uit de stukken blijkt dat zich aan de west- en zuidkant van de planlocatie bomen en ander groen bevinden. De raad heeft erkend dat in ieder geval ten westen van de planlocatie mogelijk beschermde diersoorten kunnen voorkomen.
Niet is onderbouwd en evenmin acht de Afdeling het aannemelijk dat de naastliggende tuinen zo intensief worden gebruikt dat de raad zich, zonder enig veldonderzoek, in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat van het in het plan toegestane gebruik van de tuin geen gevolgen van betekenis voor beschermde diersoorten ter plaatse hoeven te worden verwacht. De raad heeft zich zonder onderzoek dan ook niet op voorhand op het standpunt kunnen stellen dat de Wnb niet aan de uitvoerbaarheid van het plan in de weg stond. AbRvS 2 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2847.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob