Skip to main content

Wel of geen tweede agrarische bedrijfswoning? De spuitvrije zone

De provincie Utrecht staat in haar Ruimtelijke Verordening één bedrijfswoning toe per agrarisch bedrijf. Maar agrarische bedrijven zijn veelal familiebedrijven en dan kan het aantrekkelijk zijn als de beoogde bedrijfsopvolger,  de zoon of dochter die het ouderlijk huis wil verlaten, toch bij de boerderij kan blijven wonen. De raad van Montfoort besloot daarom in het bestemmingsplan Buitengebied door middel van een binnenplanse afwijking de mogelijkheid te scheppen voor een tijdelijke zelfstandige woonruimte in een agrarische bedrijfswoning, mits deze uitsluitend in gebruik zou zijn bij de bedrijfsopvolger. Volgens de raad zou zo geen sprake zijn van een tweede reguliere bedrijfswoning. De Afdeling gaat hierin niet mee. In haar uitspraak van 24 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1353) oordeelt zij dat deze creatieve oplossing toch in strijd is met het provinciale verbod op een tweede bedrijfswoning. De uitspraak is ook het signaleren waard wegens de daarin opgenomen regeling voor een spuitvrije zone. Om te voorkomen dat bestrijdingsmiddelen op te korte afstand van woningen worden gebruikt, bepaalt het plan dat gronden die in gebruik zijn voor de fruitteelt op tenminste 50 meter van een woning van een derde moeten liggen. Onder strenge voorwaarden (o.a. locatiespecifiek onderzoek en advies van een deskundige) kan op grond van een binnenplanse afwijking ook een kleinere afstand worden aangehouden. De Afdeling verwijst naar eerdere rechtspraak, waarin de keuze voor een afstand van 50 meter niet onredelijk werd geacht en voegt daaraan toe dat afwijking hiervan niettemin mogelijk is zolang een aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij woningen van derden maar is gewaarborgd. De strikte voorwaarden zorgen daar in dit geval voor. De afwijking kan daarom de toets der kritiek doorstaan.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Jan