Beoordeel bestaande functies bij vaststellen bestemmingsplan

Het kopje van deze bijdrage zegt genoeg. Twee uitspraken in een, dit keer. AbRvS 31 mei 2017 ECLI:NL:RVS:2017:1440 (Someren) en AbRvS 31 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1452 (Veere).   In Someren heet het: “In de zienswijze van [appellant] (…) heeft hij gevraagd om bij de vaststelling van het plan aan zijn perceel [locatie] de bestemming “Wonen” toe te kennen. Daarbij heeft hij kenbaar gemaakt dat hij die woning als burgerwoning gebruikt. Gelet hierop was het voor de raad ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan duidelijk dat hij die woning als burgerwoning gebruikt en hij die bestemming voor zijn bestaande woning wenst. Nu het om een bestaande woning en bestaand gebruik daarvan als burgerwoning gaat, valt niet in te zien waarom de raad in het kader van de totstandkoming van het plan de ruimtelijke aanvaardbaarheid van gebruik van de woning als burgerwoning niet heeft kunnen beoordelen en waarom daartoe een separate bestemmingsplanprocedure zou moeten worden gevolgd.”   En in het pittoreske Veere weet men voortaan: “Dat voor de paardenbak geen bouw- of omgevingsvergunning is verleend, neemt niet weg dat de raad bij de vaststelling van het plan diende te beoordelen of de aanwezigheid van de paardenbak vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening niettemin aanvaardbaar is. Van enige afweging hieromtrent door de raad is niet gebleken. Het doorschuiven van deze beoordeling naar vergunningverlening of handhaving is niet aanvaardbaar. Gelet hierop is het plan in zoverre vastgesteld in strijd met de bij de voorbereiding van een besluit te betrachten zorgvuldigheid.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.