Skip to main content

Weigering omzetting in woonbestemming / Woonvisie

In de gemeente Losser worden de gemoederen al jarenlang beziggehouden door het omzetten van het recreatiepark Luttermolenveld tot woonwijk. Deze kwestie is ook al meerdere keren bij de AbRvS aan de orde geweest. Ook de uitspraak d.d. 20 augustus 2014, nr. 201309053/1/R1 gaat hierover. Aan de orde is dit keer een afwijzing van een verzoek om omzetting van een recreatieve- in een woonbestemming voor 15 verspreid liggende woningen op Luttermolenveld. Aan die afwijzing heeft de raad de Woonvisie Losser 2012-2015 ten grondslag gelegd. Hoewel er geen principiële
bezwaren zijn tegen een woonbestemming voor de betreffende woningen, staat die Woonvisie op dit moment in de weg aan het toekennen van een dergelijke bestemming, aldus de raad. Kern van deze Woonvisie is namelijk dat het eerder vastgestelde woonprogramma naar beneden moet worden bijgesteld, dit gelet op de woningmarktcrisis. Ondanks de beleidsvrijheid die de raad toekomt, oordeelt de Afdeling dat op grond van de Woonvisie niet tot een afwijzing van het verzoek om wijziging van bestemming had kunnen worden gekomen. De Woonvisie brengt weliswaar met zich dat het woningbouwprogramma naar beneden moet worden bijgesteld, maar daaruit volgt volgens de Afdeling niet dat voor de invulling van het maximale aantal mogelijke extra woningen voorrang dient te worden gegeven aan bebouwing van andere  locaties, zodanig dat de 15 recreatiewoningen niet als burgerwoningen kunnen worden bestemd.