Skip to main content

Weigering handhaving: overlast houtkachels

In twee uitspraken van de AbRvS van 12 november 2014 (zaaknrs. 201306442/1/A1 en 201308188/1/A1) gaat het opnieuw over handhaving van artikel 7.22 Bouwbesluit 2012. Dit deed zich eerder voor in een door ons gesignaleerde uitspraak van 1 oktober 2014 (zaaknr. 201311393/1/A1, Omgevingsflits nr. 16).

De lijn in de rechtspraak is dat artikel 7.22 Bouwbesluit 2012 een restbepaling is op basis waarvan kan worden gehandhaafd, indien dit naar het oordeel van het bevoegd gezag noodzakelijk is om op te treden tegen gevaarzetting, dreigende aantasting van de volksgezondheid of overmatige hinder, als meer specifieke bepalingen uit het Bouwbesluit 2012 geen soelaas bieden.

In beide zaken ging het om gestelde overlast van houtkachels. De houtkachels waren niet in strijd met de eisen die worden gesteld in afdeling 3.8 Bouwbesluit 2012 aan verbrandingstoestellen. Niettemin werd gesteld dat er overlast was als gevolg van het gebruik van deze houtkachels. Er zijn handhavingsverzoeken ingediend die echter door het college zijn afgewezen.

De rechtsvraag is dan of het college niet toch had moeten handhaven op artikel 7.22 Bouwbesluit 2012. Artikel 7.22, aanhef en onder a, Bouwbesluit 2012 verbiedt handelingen waardoor voor de omgeving op hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt verspreid. Gelet op het handhavingsverzoek, dient het bevoegd gezag te onderzoeken of artikel 7.22 Bouwbesluit 2012 wordt overtreden.

De Afdeling stelt in dit verband vast dat er tot op heden geen algemeen aanvaarde inzichten bestaan over de beantwoording van de vraag of, en zo ja, onder welke omstandigheden en bij welke frequentie, houtkachelrook schade aan de mens toebrengt. Landelijke regelgeving ontbreekt. In beide gevallen slaagt het bevoegd gezag er niettemin in te onderbouwen op basis van controles van een toezichthouder, buurtonderzoek en/of onder verwijzing naar een deskundigenonderzoek dat geen sprake is van het op hinderlijke of schadelijke wijze van rook verspreiden. Gelet daarop kon worden afgezien van handhaving. Voor meer informatie over deze uitspraak, kunt u contact opnemen met Monique.