Skip to main content

Handhaven welstandsexces, last te verstrekkend

De zaken van 12 november 2014 (zaaknrs. 201401690/1/A1 en 201401691/1/A1) geven voorbeelden van uitspraken van de AbRvS over de handhaving ten aanzien van welstandsexcessen. Artikel 12 Woningwet bepaalt dat bouwwerken niet in ernstige mate in strijd mogen zijn met de redelijke eisen van welstand. De criteria waaraan bouwwerken in dat kader moeten voldoen, worden op grond van artikel 12a Woningwet door de gemeenteraad vastgelegd in een Welstandsnota.

In de Welstandsnota van de gemeente Noordwijk is een handhaving- en excessenregeling opgenomen. In deze Welstandsnota is sprake van een exces indien ook voor niet-deskundigen evident is dat sprake is van een buitensporigheid in het uiterlijk die afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit van een gebied. De Afdeling oordeelt dat daar in dit geval, een verwaarloosd pand, sprake van is. Daarmee staat de overtreding van de excessenregeling volgens de Afdeling vast en mocht het college de last opleggen.

Vervolgens is het zaak dat een juiste last wordt opgelegd ter opheffing van dit welstandsexces. Het college vraagt appellant om het gehele pand in overeenstemming te brengen met het Bouwbesluit 2012. Deze last is naar het oordeel van de Afdeling te verstrekkend voor het opheffen van een welstandsexces. De last is te onbepaald, zodat het voor appellant niet duidelijk is wat hij moet doen of nalaten om aan dat onderdeel van de last te voldoen. Het beroep is gegrond en het college wordt opgedragen een nieuw besluit te nemen.

Voor meer informatie over deze uitspraak, kunt u contact opnemen met Monique.