Skip to main content

Houdbaarheidsbepaling onderzoek

In de uitspraak van AbRvS 12 november 2014, nr. 201308969/1/A1 komt de vraag aan de orde hoe lang van onderzoeksrapportages gebruik mag worden gemaakt. Bij besluit van 26 november 2012 heeft het college aan de gemeente Venlo een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een Multifunctionele Accommodatie aan de zuidrand van Arcen. Onder andere wordt door appellanten aangevoerd dat de ruimtelijke onderbouwing niet voldoet, omdat zij deels op verouderde onderzoeksrapporten is gebaseerd. Volgens hen hadden alle onderzoeken die dateren van 2009 of eerder, moeten worden geactualiseerd. De Afdeling stelt dat appellanten niet aannemelijk hebben gemaakt dat en waarom de onderzoeken uit 2009 niet meer zouden voldoen. De enkele omstandigheid dat bepaalde onderzoeken enkele jaren oud zijn, maakt op zichzelf niet dat deze niet aan het besluit ten grondslag hadden mogen worden gelegd.

Deze uitspraak is gewezen voordat de houdbaarheidsbepaling voor onderzoek in artikel artikel 3.1a van de Wabo voor projectafwijkingsbesluiten in werking was getreden (25 april 2013). Deze bepaling houdt in dat bestuursorganen in ieder geval onderzoek dat jonger is dan 2 jaar aan een besluit ten grondslag mogen leggen. Belangrijk signaal is dat deze bepaling per 1 november 2014 ook geldt voor onderzoek dat aan bestemmingsplannen ten grondslag is gelegd, zie artikel 3.1.1 a Bro. Overigens is het de vraag of deze wetswijziging in dit geval tot een ander oordeel zou hebben geleid. Verwezen wordt naar de uitspraak van de Afdeling van 11 december 2013, nr. 201306482/1/R6. Uit deze uitspraak valt af te leiden dat de houdbaarheidsbepaling een soort van bewijslastverdeling inhoudt. Als het onderzoek niet ouder is dan twee jaar dan hoeft een bestuursorgaan niet te motiveren dat het onderzoek wordt gebruikt. De appellanten moeten ten aanzien van dat onderzoek zwaarwegende argument aanvoeren waaruit volgt dat het onderzoek niet actueel is. Is het onderzoek wel ouder dan 2 jaar, dan mag een bestuursorgaan nog steeds van de onderzoeksrapportage gebruik maken als zij van mening is dat het onderzoek nog actueel is. Maar, als de belanghebbenden stellen dat het onderzoek niet langer actueel is en daardoor gebrekkig of onvolledig is, zal een bestuursorgaan het benutten van het onderzoek moeten motiveren, zie ook AbRvS 19 maart 2014, nr. 201301640/1, JM 2014, nr. 77 m.nt. Van Velsen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike.