Skip to main content

Weigering handhaving houtkachel houdt weer stand

Al eerder signaleerden wij uitspraken over de weigering handhavend op te treden tegen door derden gestelde overlast van houtkachels (AbRvS 12 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4032 & ECLI:NL:RVS:2014:4038 en ABRS 1 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3568). Ook in de recente uitspraak AbRvS 11 november 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:3430) gaat het weer om de weigering om handhavend op te treden ten aanzien van een houtkachel.

Meer specifiek gaat het in bovengenoemde gevallen om de weigering handhavend op te treden op grond van artikel 7.22 Bouwbesluit 2012. Dit artikel is volgens vaste rechtspraak van de Afdeling een restbepaling op basis waarvan pas kan worden gehandhaafd als dit volgens het bevoegd gezag noodzakelijk is om op te treden tegen gevaarzetting, dreigende aantasting van de volksgezondheid of overmatige hinder als meer specifieke bepalingen uit het Bouwbesluit geen soelaas bieden.

De Afdeling stelt – onder verwijzing naar de eerdere uitspraken – voorop dat voor het gebruik van houtkachels landelijke regelgeving ontbreekt en ook geen algemeen aanvaarde inzichten bestaan over of en zo ja, onder welke omstandigheden en bij welke frequentie, rook door gebruik van een houtkachel schade aan de mens toebrengt.

Ondanks dat slaagt het bevoegd gezag er toch in te onderbouwen dat géén sprake is van het op hinderlijke of schadelijke wijze verspreiden van rook. De onderbouwing bestond in de zaak van 11 november 2015 onder meer uit onderzoeken waaruit bleek dat de kachel in overeenstemming was met het Bouwbesluit, op de juiste wijze werd gestookt en het emissiekanaal tijdig werd schoongemaakt. Daarbij hoefde niet van het bevoegd gezag te worden verlangd dat ook zou worden onderzocht hoe de luchttoevoer bij verbranding van stookgoed werd geregeld.

Hoewel dus normen ontbreken waaraan een overtreding van artikel 7.22 Bouwbesluit moet worden getoetst, slaagde het bevoegd gezag er in dit geval in te motiveren dat dit artikel niet werd overtreden en dat van handhaving mocht worden afgezien.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Monique