Skip to main content

Wat is het hoofdgebouw?

In de uitspraak van de Afdeling van 18 mei 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:1437) is een dwangsombesluit van B&W van Texel aan de orde. De opgelegde last strekt ertoe dat bouwwerkwerkzaamheden aan een berging met veranda worden gestaakt. Volgens het college is voor deze bouw een omgevingsvergunning nodig. Appellant denkt daar anders over, en meent dat het bouwen vergunningvrij is op basis van artikel 2, aanhef en onder 3 Bor, op grond waarvan volgens appellant in het achtererfgebied tot 150 m2 vergunningvrij mag worden gebouwd. De bouwwerkzaamheden vinden plaats bij een stolpboerderij. Bij deze stolboerderij staan enkele recreatiewoningen.

Het college beschouwt de stolpboerderij als hoofdgebouw en meent dat de recreatiewoningen in het achtererfgebied van dit hoofdgebouw staan en daar functioneel mee verbonden zijn. Aldus tellen de recreatiewoningen mee bij de oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken en is het maximum van 150 m2 volgens het college al overschreden. De rechtbank volgt deze redenering. De Afdeling ziet het toch anders. Omdat de locatie een bestemming ‘Recreatie-verblijfsrecreatieve terreinen’ kent, is niet de stolpboerderij, maar zijn de recreatiewoningen aan te merken als hoofdgebouw. Vervolgens overweegt de Afdeling dat met de stolpboerderij het maximum aan vergunningvrije bijbehorende bouwwerken is overschreden. Ook de Afdeling komt uiteindelijk dus tot de conclusie dat de werkzaamheden aan de berging met veranda niet vergunningvrij zijn, zij het op basis van een andere redenering.

Voor meet informatie kunt u contact opnemen met Monique