Planschade vanwege provinciale ruimtelijke verordening

Een bepaling uit een provinciale ruimtelijke verordening zien we niet vaak als schadeoorzaak voor planschade. Om deze reden is de onderhavige uitspraak ook opgenomen in deze omgevingsflits. Een pluimveehouder heeft GS van Noord-Brabant gevraagd om een tegemoetkoming in de planschade. Aanleiding daarvoor was art. 34 van de Verordening Ruimte 2014. Daarin was bepaald dat, totdat nieuwe bestemmingsplannen waren vastgesteld, de toename van bestaande bebouwing voor de uitoefening van een veehouderij niet was toegestaan als de achtergrondconcentratie voor geur en fijn stof een bepaalde waarde overschreed. Het verzoek is door GS afgewezen en deze weigering is bij de rechtbank in stand gebleven.

Er wordt bij de AbRvS onder meer gediscussieerd over de vraag of de bepaling uit de Verordening Ruimte een weigeringsgrond bevat in de zin van art. 2.10 lid 1 onder c van de Wabo en een schadeoorzaak is ingevolge art. 6.1 lid 2 onder e van de Wro. De AbRvS is van oordeel dat dit het geval is en de bepaling kan worden aangemerkt als een schadeoorzaak voor planschade.

Verder had de rechtbank geoordeeld dat niet kon worden vastgesteld of de bepaling uit de Verordening Ruimte daadwerkelijk tot een planologische verslechtering heeft geleid. Volgens de rechtbank vormde de achtergrondconcentraties weliswaar een knelpunt op de peildatum voor de planologische vergelijking, maar duidelijk was ook dat er na de peildatum wel weer ruimte bestond voor uitbreiding van bedrijven. De AbRvS concludeert dat de rechtbank hiermee ten onrechte achtergrondconcentraties van na de peildatum bij haar oordeel heeft betrokken. Dit is onjuist. Mogelijke veranderingen in de achtergrondconcentraties fijnstof en geur die na de peildatum kunnen optreden zijn toekomstige onzekere gebeurtenissen, die niet bij de planvergelijking betrokken mogen worden. De AbRvS vernietigt de uitspraak van de rechtbank en het besluit van GS en draagt GS op om een nieuw besluit te nemen. AbRvS 18 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1439 (GS Noord-Brabant).

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.