Skip to main content

Wabo, uitleg bestemmingsplan, plansystematiek

De uitspraak van de AbRvS van 22 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1721 is opgenomen naar aanleiding van de overwegingen over de uitleg van planregels.

Het college van Den Haag heeft een omgevingsvergunning verleend voor het gebruiken van een zaal in het Museum voor Beeld en Geluid als een horeca-gelegenheid. Dit museum ligt in het plangebied van het bestemmingsplan Zeeheldenkwartier 2010. In art. 6.1.1, onder e planregels is opgenomen dat bedrijven in de categorieën A en B van de Staat van bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan. Onder deze categorieën vallen onder meer horeca-inrichtingen. Verder volgt art. 6.1.2 onder b van de planregels dat een horeca-inrichting alleen is toegestaan op de gronden met de aanduiding “h”. Op de plankaart ontbreekt die aanduiding voor het museum.

De Afdeling wijst op de standaardjurisprudentie. De op de verbeelding aangegeven bestemming en de daarbij behorende regels zijn bepalend voor het antwoord op de vraag of een bouwplan – of zoals hier het gebruik – in strijd is met het bestemmingsplan. Planregels dienen omwille van de rechtszekerheid letterlijk te worden uitgelegd. De niet bindende toelichting bij het bestemmingsplan heeft in zoverre betekenis dat deze over de bedoeling van de planwetgever meer inzicht kan geven indien de bestemming en de bijbehorende voorschriften waaraan moet worden getoetst, op zichzelf noch in samenhang (systematiek) duidelijk zijn.

De Afdeling wijst op het feit dat de aanduiding “h” ontbreekt en dus op grond van art. 6.1.2 onder b geen horeca is toegestaan. Als ook zonder deze aanduiding, diverse vormen van horeca zouden zijn toegestaan, zou dit betekenen dat artikel 6.1.2, aanhef en onder b, geen betekenis zou hebben. Derhalve vindt de Afdeling de planregeling niet duidelijk en kan aansluiting worden gezocht bij de plantoelichting. In de plantoelichting bij het bestemmingsplan staat in paragraaf 5.2.2 dat horeca binnen de bestemming “Gemengd – 3” niet is toegestaan. Gelet hierop is de Afdeling van oordeel dat het bestemmingsplan op de percelen van het museum geen horeca bij recht mogelijk maakt.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike