Skip to main content

Voorwaardelijke verplichting in bestemmingsplan nodig?

Het bestemmingsplan “Ter Aar West” van de raad van de gemeente Nieuwkoop voorziet in de realisatie van maximaal 80 woningen aan de westkant van het dorp Ter Aar. Verschillende partijen gaan in beroep. De appellanten vrezen dat de bouw van de woningen zal leiden tot een onaanvaardbare toename van de verkeersintensiteit op het wegennet aan de westzijde van de kern van Ter Aar. De gemeenteraad licht toe dat, hoewel de verkeersintensiteit op de wegen aan de westzijde van de kern van Ter Aar na de uitvoering van het plan beneden de 6.000 motorvoertuigen per weekdagetmaal blijft, onderzocht is of maatregelen kunnen worden getroffen om de verkeersdruk en verkeersveiligheid aan de westzijde van de kern van Ter Aar te verbeteren. Deze maatregelen zijn omschreven in het verkeersveiligheidsplan. Een van de appellanten betoogt vervolgens dat het treffen van de verkeersmaatregelen als voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan had moeten worden opgenomen. Volgens AbRvS 26 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2679, was niet nodig, reeds omdat de raad bij besluit van 16 oktober 2014 heeft ingestemd met de uitvoering daarvan, de gemeente het in haar macht heeft de maatregelen te treffen en voorts niet is gebleken van belemmeringen die zich hiertegen verzetten. Opvallend is dat de Afdeling in het midden laat of het treffen van die maatregelen vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig was.