Skip to main content

Geen planologische rechten ontlenen aan milieuvergunning

De exploitante van een bedrijf voor cultuurtechniek, weg- en waterbouw en grond- en sloopwerken te Vlierden, gemeente Deurne, wordt geconfronteerd met het nieuwe bestemmingsplan “Tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied” voor die gemeente. In de zaak AbRvS 26 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2718, betoogt zij dat de planologische mogelijkheden die dat plan voor haar terrein biedt, niet overeenstemmen met de bij besluit van 15 maart 2005 verleende milieuvergunning. De gemeenteraad stelt dat de milieuvergunning is verleend onder de Wet op de Ruimtelijke Ordening en dat destijds de milieuvergunning niet geweigerd kon worden wegens strijd met het bestemmingsplan. Dat nam niet weg dat de beperkingen die het hiervoor geldende plan omvatte, ook toen al golden, aldus de gemeenteraad. De Afdeling overweegt dat aan een milieuvergunning geen planologische rechten ontleend kunnen worden. De raad dient de milieuvergunning evenwel te betrekken bij de belangenafweging die hij in het kader van het vaststellen van het plan dient te maken. Gebleken is dat in het eerder geldende plan eenzelfde regeling was opgenomen en dat de activiteiten tussentijds niet zijn gewijzigd. Het bestemmingsplan is onder meer vastgesteld om het voorheen geldende plan “Buitengebied” te digitaliseren en relevante beleidswijzigingen te kunnen verwerken. De voorheen geldende bestemmingsregeling is waar mogelijk in stand gehouden. Voorts is het beleid van de provincie er op gericht om niet agrarisch-verwante activiteiten uit het buitengebied te weren en verrommeling van het buitengebied tegen te gaan. De raad heeft aan deze belangen in redelijkheid een groter gewicht toe kunnen kennen dan aan de belangen van de exploitante van het bedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob