Skip to main content

Advocaat-generaal gevraagd om conclusie: relativiteitseis

In een zaak die betrekking heeft op het bestemmingsplan ‘Blaloweg en Katwolderweg (voormalig Shell-terrein en omgeving)’ van de gemeente Zwolle heeft de Afdeling onlangs een conclusie gevraagd aan staatsraad advocaat-generaal mr. Widdershoven. Het betreffende plan maakt een nieuwe bouwmarkt mogelijk. Een concurrent komt hiertegen in beroep en stelt onder meer dat de nieuwe bouwmarkt niet kan voldoen aan diverse veiligheidsnormen. De vraag is of de concurrent een beroep kan doen op deze normen of dat het relativiteitsvereiste zich daartegen verzet.

Bekend is dat in navolging van het civiele recht sinds enige tijd ook het bestuursrecht het relativiteitsvereiste kent. Dit vereiste, over de toepassing waarvan inmiddels al diverse uitspraken door de Afdeling zijn gedaan, betekent dat een bestuursrechter een overheidsbesluit niet mag toetsen aan een norm, als die norm kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die daarop een beroep doet. Het civiele recht kent een nuancering op het relativiteitsvereiste, de zogenoemde correctie Langemeijer. Dit houdt kort gezegd in dat een handeling die in strijd is met een geschreven rechtsregel die niet de belangen van eiser beschermt, ook in strijd kan zijn met een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm die wél de belangen van eiser beschermt.

De Afdeling heeft de staatsraad advocaat-generaal nu gevraagd of, net als in het civiele recht, in het bestuursrecht een soortgelijke correctie op het relativiteitsvereiste zou moeten gelden. Deze vraag komt geregeld op in zaken waarbij een concurrent tegen een besluit in beroep komt. De staatsraad advocaat-generaal is gevraagd of een concurrent met een beroep op bijvoorbeeld het gelijkheids- of het rechtzekerheidsbeginsel kan bereiken dat de bestuursrechter een besluit toch toetst aan een norm die strikt genomen niet zijn belangen beoogt te beschermen. Ook vraagt de Afdeling wat een concurrent in zo’n geval zou moeten aanvoeren en aannemelijk moet maken om te bereiken dat de bestuursrechter een besluit toch aan die norm toetst.

Zodra de conclusie is gepubliceerd, informeren wij u daarover in onze omgevingsflits.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique