Skip to main content

Calamiteitenregeling uit bplan niet van toepassing: herbouw

De uitspraak AbRvS 12 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2595, is gedaan in de vakantieperiode van SAM-advocaten. Wij hadden toegezegd ook opvallende uitspraken uit deze periode in deze omgevingsflits op te nemen. De uitspraak is geselecteerd vanwege het feit dat een calamiteitenregeling die geldt naast het bestemmingsplan, uitgebreid wordt besproken. Een juridische rariteit en daarom vermeldenswaardig.

Aan de orde is een omgevingsvergunning voor de herbouw van een gebouw waarin woningen zijn voorzien en detailhandel op de begane grond. Het hoger beroep richt zich uitsluitend tegen het bouwplan dat dient ter vervanging van het oorspronkelijke gebouw waarin een sauna was gevestigd. Het oorspronkelijke gebouw is ten tijde van het voorheen geldende bestemmingsplan door een calamiteit teniet gegaan. Het oorspronkelijke gebouw bestond ten tijde van de terinzagelegging en inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet meer, waardoor het niet op grond van de calamiteitenregeling uit de planregels kan worden herbouwd.

De Afdeling verwijst naar haar uitspraak van 20 november 2002, nr. 200106021/1, waarin is bepaald dat ook buiten het geval van het in een bestemmingsplan opgenomen overgangsrecht, in geval een bouwwerk door een calamiteit is tenietgegaan, dit gebouw mag worden herbouwd. Deze jurisprudentie heeft een uitzonderingskarakter en dient beperkt te worden uitgelegd. De strekking daarvan is dat een belanghebbende als gevolg van een calamiteit niet in een slechtere, maar ook niet in een betere positie mag komen te verkeren. Dit betekent onder meer dat er slechts sprake kan zijn van herbouw van verloren gegane bebouwing, indien de oppervlakte van het nieuw op te richten bouwwerk nagenoeg gelijk is aan die van het vroegere bouwwerk en ook de aard en de omvang daarvan overeenstemt met die van de vroegere bebouwing.

Daarvan is in dit geval sprake. Zo blijkt uit de gedingstukken dat de oppervlakte van het bouwplan nagenoeg gelijk is aan die van het oorspronkelijke gebouw. Tevens voorziet het bouwplan niet in zodanig bouwkundige voorzieningen dat hierdoor de hoedanigheid van het bouwwerk is veranderd. Dat het beoogde gebruik wijzigt van saunadoeleinden naar wonen en detailhandel, leidt niet tot een ander oordeel, nu op grond van het bestemmingsplan een dergelijke functiewijziging zou zijn toegestaan.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike