Skip to main content

Voorschrift verwijderen bouwwerk aan omgevingsvergunning

Voor de praktijk een handige uitspraak: AbrvS 24 augustus 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:2451). Het college van B&W van de gemeente Epe heeft een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een tijdelijke mantelzorgwoning met een instandhoudingstermijn van 10 jaar. Er ontstaat discussie over de vraag of het college een voorschrift aan de omgevingsvergunning had mogen en moeten verbinden. Dit voorschrift houdt in dat als de mantelzorgwoning gedurende zes maanden niet meer bewoond wordt voor mantelzorg de mantelzorgwoning binnen twee maanden moet worden verwijderd. Het college wil het voorschrift aan de vergunning verbinden, gelet op ligging van de tijdelijke mantelzorgwoning binnen de bestemming “Bos”. Vergunninghouder wil het voorschrift niet omdat de mantelzorgwoning na tien jaar hoe dan ook zal moeten worden gesloopt en forse investeringen moeten worden gedaan.

De Afdeling en de rechtbank zijn van mening dat een dergelijk voorschrift aan een omgevingsvergunning mag worden verbonden. Daarbij wijst de Afdeling op de gedragslijn van de gemeente Epe om bouwen op gronden met de bestemming “Bos” in beginsel niet toe te staan. De Afdeling vindt het verder van belang dat gelet op de ligging van de mantelzorgwoning op gronden met de bestemming “Bos” met diverse natuurlijke, landschappelijke en historische waarden, het niet wenselijk is om de mantelzorgwoning langer dan zes maanden leeg te laten staan en zo de tijdelijk toegestane afwijking van de bestemming Bos te laten voortduren, zonder dat de rechtvaardiging voor die afwijking nog langer aan de orde is.

Ten overvloede overweegt de Afdeling dat met dit voorschrift niet buiten de grenzen van de aanvraag wordt getreden omdat een bevoegd gezag voorschriften aan een omgevingsvergunning kan verbinden die nodig zijn met het oog op het belang dat voor de betrokken activiteit is aangegeven in het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2.10 tot en met 2.20 in samenhang met artikel 2.22, tweede lid, van de Wabo.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janike