Skip to main content

Voorbereidingsbesluit en bestemmingsplan. SVBP 2021. Verwijzing naar beleidsregels

AbRvS 29 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1841. Bestemmingsplan “Parapluherziening Woonvormen” gemeenteraad Tholen.

Een paar interessante elementen:

  • Is het bestemmingsplan in strijd met het voorbereidingsbesluit “huisvesting internationale werknemers”? Dat doet er niet toe: in artikel 3.7 Wro zit geen verplichting om een plan na een voorbereidingsbesluit daadwerkelijk vast te stellen en ook niet dat een plan daarmee in overeenstemming is.
  • Strijd met de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 en de Standaard voor Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP 2012)? Voor bepaalde functies is een vaste hoofdgroep voorgeschreven, voor andere niet. In het laatste geval kiest de bronhouder (lees? Gemeenteraad) de hoofdgroep die het meest van toepassing is. Een functieaanduiding “Kamerverhuur” bij de bestemming “Wonen” mocht hier daarom.

Planregel 4.4: “Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in lid 4.3 onder a. en kamerverhuur toestaan, met inachtneming van de onderstaande regels: (…) e. het initiatief past binnen de algemene beleidsuitgangspunten zoals opgenomen in de Beleidsnota huisvesting internationale werknemers.” Mag zo’n planregel? Een dynamische verwijzing mag. Echter, de raad heeft hier niet aangegeven welke regels uit de Beleidsnota hij als beleidsregels aanmerkt. De planregel is daarom niet voldoende concreet of objectief begrensd. Oftewel, strijd met zorgvuldigheids- en rechtszekerheidsbeginsel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob