Skip to main content

Verwevenheid individueel belang met algemeen belang Wnb; PAS

24 april 2020

AbRvS 22 april 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1129). Bij besluit van 28 maart 2019 heeft de raad van Goeree-Overflakkee het bestemmingsplan “Ouddorp Bad Oost” vastgesteld. Appellanten voeren aan dat de stikstofdepositie die het plan veroorzaakt zal leiden tot een aantasting van de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek. Volgens hen heeft de raad voor de vaststelling van het plan ten onrechte verwezen naar het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Naar het oordeel van de Afdeling maakt het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek deel uit van de directe woonomgeving van een appellante. Daarvoor acht de Afdeling van belang dat de woning van deze appellante op ongeveer 180 m van het Natura 2000-gebied ligt en het gebied tussen de woning en het Natura 2000-gebied een grotendeels open gebied is waar geen bebouwing aanwezig is. Het belang van appellante bij het behoud van een goede kwaliteit van haar directe woonomgeving is gelet hierop zo verweven met het algemene belang dat de Wnb beoogt te beschermen, dat niet kan worden geoordeeld dat de betrokken normen van de Wnb kennelijk niet strekken tot bescherming van haar belangen.

Volgens de Afdeling moet worden geconcludeerd dat de in het plan voorziene ontwikkeling leidt tot een toename van stikstofdepositie. Daarmee staat in beginsel vast dat het plan significante gevolgen kán hebben voor een Natura 2000-gebied. Op grond van artikel 2.8, lid 1, Wnb moet daarom voor het plan een passende beoordeling worden gemaakt. Dit is niet gebeurd. Een eerder verleende Wnb-beschikking maakt dit niet anders omdat in die vergunning eenmalig ontwikkelingsruimte is toegedeeld die in het PAS is gereserveerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob