Skip to main content

Vertrouwen mede ontleend aan erfpachtaanbieding

26 februari 2021

In de uitspraak van de Afdeling van 24 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:386 komt de vraag aan de orde of het college van Amsterdam het oude hotelbeleid op de ontwikkeling van de voormalige Christus Koningkerk had kunnen toepassen. De rechtbank en een groot aantal omwonenden vonden van niet, het college en de initiatiefnemer waren van mening dat deze ontwikkeling onder een van de uitzonderingen van het nieuwe hotelbeleid viel. Deze uitzondering houdt in dat voor lopende hotelinitiatieven het oude hotelbeleid van toepassing blijft.

Het college en initiatiefnemers hebben in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank een groot aantal brieven, e-mails, maar ook een erfpachtaanbieding ingediend. Op basis van deze stukken beargumenteren zij dat gerechtvaardigd mocht vertrouwd op het feit dat het college aan het initiatief zou meewerken. De Afdeling is van mening dat op basis van deze stukken inderdaad een gerechtvaardigd vertrouwen is ontstaan. Interessant, en de reden voor het opnemen van deze uitspraak, is de overweging van de Afdeling over de erfpachtaanbieding. Uit de aanbieding blijkt een verband tussen de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke medewerking. Allereerst is in de aanbieding een ontbindingsmogelijkheid opgenomen op het moment dat de omgevingsvergunning niet onherroepelijk wordt. De Afdeling wijst ook op de gebruiksbepaling (functie is ook in de aanbieding hotel) en het feit dat in het Amsterdamse erfpachtbeleid is opgenomen dat de privaatrechtelijke toestemming voor een bestemmings- en/of bebouwingswijziging wordt verleend als deze wijziging past in de publiekrechtelijke regelgeving en er zich geen gemeentelijk belang tegen verzet.

Interessant, omdat uit oudere arresten (Kunst- en Antiekstudio/Lelystad: HR 8 juni 1991, AB 1991, 659, bevestigd in het arrest Amsterdam Chidda (HR 24-12-2004, ECLI:NL:HR:2004:AR3642) volgt dat de erfpachtvoorwaarden ten aanzien van grondgebruik niet overeen hoeven te komen met de bestemmingsplanbepalingen. Dit zijn twee overheidsinstrumenten die elkaar niet doorkruisen, gescheiden werelden dus. Maar blijkbaar gaat die scheiding niet zover dat aan de erfpachtaanbieding in het geheel geen belang kan worden gehecht ten aanzien van de bestuursrechtelijk medewerking.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike