Skip to main content

Vernietiging terugwerkende kracht bplan (Tegelen)

In de uitspraak van de AbRvS van 21 januari 2015, 201311011/1/A4, komt de vraag aan de orde of een vernietiging van een bestemmingsplan terugwerkende kracht heeft. Ik laat een feitelijk overzicht achterwege en behandel direct de rechtsvraag.

Getoetst wordt een omgevingsvergunning die is verleend met een binnenplanse afwijking voor het gebruik van een bedrijfswoning als woning. Op 29 januari 2013 is een tegen dit besluit ingediend bezwaar ongegrond verklaard. De Afdeling heeft, daarna, op 3 april 2013, nr. 201206438/1/R1, zich over het bestemmingsplan uitgesproken en de binnenplanse afwijking vernietigd. De omgevingsvergunning is getoetst door de rechtbank, die de beslissing op bezwaar heeft vernietigd en de omgevingsvergunning herroepen op grond van artikel 8:72, lid 2 Awb. Daarin is bepaald dat de vernietiging van een besluit de vernietiging van de rechtsgevolgen van dat besluit met zich meebrengt.

Appellanten doen een beroep op de uitzondering zoals die is geformuleerd in de Tegelen-jurisprudentie, AbRvS 21 december 1999, nr. H01.99.0245, AB 2000, 78. Daarin is bepaald dat als ten tijde van de beslissing op bezwaar het nieuwe plan in werking is, de bestuursrechter moet uit gaan van dat nieuwe plan, ook al is dat plan na het nemen van het besluit op bezwaar vernietigd.

De Afdeling overweegt echter dat deze Tegelen-jurisprudentie alleen ziet op het geval dat het nieuwe, na het besluit op bezwaar vernietigde, bestemmingsplan de desbetreffende activiteit toestond, zodat het bevoegd gezag een ingediende aanvraag moest vergunnen. In dat geval rechtvaardigt de rechtszekerheid van de aanvrager van de vergunning de in deze jurisprudentie gemaakte uitzondering. Indien het vernietigde bestemmingsplan de desbetreffende activiteit niet toestond, maar daarvoor – zoals hier – een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan nodig was, geldt de hoofdregel. Een vernietiging van een bestemmingsplan leidt dan ook tot vernietiging van de met een binnenplanse afwijking verleende omgevingsvergunning indien tegen de vergunning beroep is ingediend.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike.