Skip to main content

Verhulde aanvraag vaststellen bestemmingsplan?

30 april 2021

AbRvS 28 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:923. Appellant heeft beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit door de raad van de gemeente Roermond omtrent het vaststellen van een bestemmingsplan. Hij stelt dat hij bij brief van 14 april 2020 een aanvraag heeft ingediend voor het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan.

De raad stelt zich op het standpunt dat appellant met de brief van 14 april 2020 geen aanvraag heeft ingediend om een bestemmingsplan vast te stellen. De brief van 14 april 2020 is een beroepschrift dat is gericht aan de rechtbank Limburg  in een procedure over handhaving. De raad stelt verder dat als er al sprake is van een aanvraag die verhuld is gedaan.

De Afdeling stelt vast dat de brief van 14 april 2020 niet alleen is gericht aan de rechtbank, maar ook aan (de raad van) de gemeente Roermond. Verder is een ontvangstbevestiging overgelegd waaruit blijkt dat de brief van 14 april 2020 aangetekend is verzonden aan de gemeente en op 17 april 2020 is ontvangen. De brief vermeldt op pagina 1 als onderwerp ook “aanvraag aan de raad voor het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan”. In paragraaf 5 onder 53 van de brief staat verwoord dat dat stuk tevens dient te worden aangemerkt als aanvraag aan de raad tot het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. In het slot van de brief van 14 april 2020 heeft appellant de vorderingen en verzoeken uit de brief weergegeven. Onder E wordt onder verwijzing naar paragraaf 5 onder 53 herhaald dat de raad een nieuw bestemmingsplan dient vast te stellen. Gezien het vorenstaande heeft appellant naar het oordeel van de Afdeling de raad bij brief van 14 april 2020 expliciet verzocht om over te gaan tot vaststelling van een bestemmingsplan. Dat verzoek is naar het oordeel van de Afdeling niet te kwalificeren als verhuld.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Rob