Skip to main content

Planregel over geluid in strijd met rechtszekerheids- en zorgvuldigheidsbeginsel

30 april 2021

AbRvS 28 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:912. Bij besluit van 2 juli 2020 heeft de raad van de gemeente Rotterdam het bestemmingsplan “Piekstraat Punt” vastgesteld. Het plan maakt het mogelijk om een gebouw van 75 m hoog te bouwen voor onder meer woningen, dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen en kantoren. Wij lichten één aspect uit deze uitspraak.

Hunter Douglas Europe B.V. is gevestigd aan de Piekstraat. Zij betoogt dat artikel 8 van de planregels onduidelijk is. In dit artikel is het volgende bepaald:
“Bij nieuwe situaties in de zin van de Wet geluidhinder is de realisatie van geluidsgevoelige functies (in de zin van de Wet geluidhinder), alleen mogelijk indien voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarden van de Wet geluidhinder, dan wel aan het besluit hogere grenswaarden dat aan dit bestemmingsplan is toegevoegd.”

Naar het oordeel van de Afdeling is artikel 8 van de planregels in strijd met het rechtszekerheids- en het zorgvuldigheidsbeginsel. Het is namelijk onduidelijk wat is bedoeld met “Bij nieuwe situaties in de zin van de Wet geluidhinder”. Uit die wet volgt niet wat bij de toepassing van regels in een bestemmingsplan zoals hier aan de orde als nieuwe situatie heeft te gelden. Verder is niet duidelijk tot wie artikel 8 is gericht en wanneer dit artikel moet worden toegepast.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Rob