Skip to main content

Vergunningvrije onderdelen bouwplan, vergund of niet?

 

De AbRvS buigt zich in de uitspraak van 4 maart 2015, nr. 201405599/1/A1 over de vraag welke onderdelen van een bouwplan zijn vergund. Op de tekeningen behorende bij de omgevingsvergunning staan onderdelen van het bouwplan omcirkeld die volgens de aanvrager niet bij het bouwplan behoren omdat deze vergunningvrij zijn. Het college heeft verklaard dat zij deze onderdelen niet heeft getoetst.

De Afdeling is van mening dat dit onjuist is. Uit een oogpunt van rechtszekerheid van derden en ter bepaling van wat het oorspronkelijk hoofdgebouw is, dient uit de aanvraag om omgevingsvergunning onmiskenbaar te blijken voor welke onderdelen van het bouwplan wel en waarvoor geen omgevingsvergunning wordt aangevraagd en wat de oppervlakte is van het bouwplan waarvoor vergunning wordt gevraagd. De enkele vermelding op de bouwtekening dat de met wolkjes omcirkelde onderdelen van het bouwplan omgevingsvergunningvrij zijn, is daarvoor niet afdoende. De Afdeling geeft in overweging om in dat geval de vergunningvrije onderdelen niet op de tekening op te nemen.

Verder is van belang dat als het college onderdelen van een bouwplan buiten de aanvraag laat omdat deze vergunningvrij zijn, uit een oogpunt van rechtszekerheid uit de omgevingsvergunning zelf moet blijken welke onderdelen het college niet bij de beoordeling van de aanvraag heeft betrokken. Het college heeft in dit geval in de omgevingsvergunning ten onrechte volstaan met een globale omschrijving van het bouwplan.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike.