Skip to main content

Beslissing tot instellen private vordering, niet appellabel

In de uitspraak van de AbRvS van 4 maart 2015, nr. 201406678/1/A3, wordt nog eens opgehelderd wat de status is van een beslissing van het college tot het instellen van kostenverhaal via de civiele weg. Vaststaat dat appellant in dit geval openbaar groen heeft gesnoeid. Het college stuurt hem een brief waarin hem wordt medegedeeld dat de kosten tot herstel van het openbaar groen op hem zullen worden verhaald op grond van het Burgerlijk Wetboek. Het bezwaar en beroep hiertegen worden ongegrond verklaard.

Zoals al eerder op 4 december 2013 (zaaknr. 201301910/1/A4) oordeelt de Afdeling dat een beslissing van een bestuursorgaan om een vordering op grond van het Burgerlijk Wetboek in te stellen en de daaraan voorafgaande buitengerechtelijke handelingen te verrichten, moet worden aangemerkt als beslissing ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling, dan wel een beslissing tot feitelijk handelen. Een beslissing ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling is niet appellabel (artikel 8:3, tweede lid, Awb) en een beslissing tot feitelijk handelen is geen besluit (artikel 1:3, eerste lid, Awb).

Het voorgaande brengt met zich dat tegen de brief, waarin wordt medegedeeld tot kostenverhaal over te gaan, geen bezwaar en beroep open stond. De rechtbank heeft dit niet onderkend, zodat het hoger beroep gegrond is en de uitspraak wordt vernietigd.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Monique.