Skip to main content

Vergunningvrij bouwen in de bestemming “groen”

29 augustus 2017

Tussen de bestaande woonwijk  Jachtkamp fase I te Bantega (Friesland) en de nieuw te bouwen woonwijk Jachtkamp fase II ligt een groenstrook die qua ligging deel uitmaakt van de nieuw te bebouwen woonpercelen in fase II.  Maar de bewoners van de in fase I gebouwde woningen vrezen dat deze groenstrook door de nieuwe bewoners zal worden gebruikt voor vergunningvrij bouwen en dat het voor fase II opgestelde bestemmingsplan het groene karakter van de strook grond onvoldoende waarborgt. In de planregels waren de betrokken gronden in hoofdzaak bestemd voor groenvoorzieningen, paden en sloten, terwijl ‘daaraan ondergeschikt’ de gronden ook mochten worden gebruikt voor ‘erven, tuinen en terreinen’. Dat zette volgens de bewoners de deur open voor vergunningvrij bouwen.

Om aan de vrees van de bewoners hiervoor tegemoet te komen had de raad van Frsyske Marren naar aanleiding van de zienswijzen de planregels enigszins aangepast. De aanpassing hield in dat het woord ‘erven’ werd geschrapt. De groenstrook mocht dus nog wel worden gebruikt als tuin, maar niet als erf. Maar de bewoners vonden deze wijziging onvoldoende en stelden beroep in tegen het aldus vastgestelde bestemmingsplan. Van de Afdeling krijgen zij gelijk. In haar tussenuitspraak van 19 april 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1086) oordeelt de Afdeling dat het enkel schrappen van het woord ‘erven’ niet tot gevolg heeft dat de groenstrook niet langer ingericht kan worden ten dienste van het gebruik van een woning en dat daarom nog steeds sprake is van een erf in de zin van Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht. Vergunningvrij bouwen blijft daarom, anders dan de raad veronderstelde, wel degelijk mogelijk. De raad moet daarom in een herstelbesluit opnieuw beoordelen of dit wenselijk is of niet en zo nodig de planregeling op dit punt wijzigen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Jan