Skip to main content

Vergunninghouder in de zin van art. 2.25 Wabo

De uitspraak van de AbRvS van 27 mei 2015, nr. 201406744/1/A1 gaat over de vraag of de last onder dwangsom wel aan de overtreder is opgelegd. De uitspraak is interessant omdat de Afdeling ook algemene overwegingen wijdt aan de uitleg van artikel 2.25 Wabo.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk heeft in 2009 aan een vergunning voor een kwekerij het voorschrift verbonden dat om een deel van de kwekerij een houtwal moet worden aangelegd. Omdat deze wal niet werd aangelegd, besloot het college handhavend op te treden; als de houtwal niet binnen de begunstigingstermijn alsnog zou worden aangelegd, zouden dwangsommen verbeurden.

Deze last werd opgelegd aan (1) de rechtspersoon die houder is van de helft van de aandelen van de eigenaar van het betreffende perceel en aan (2) de natuurlijke persoon die 100% eigenaar is van die rechtspersoon. De vraag rijst of zij wel als overtreder kunnen worden aangemerkt.

Daartoe overweegt de Afdeling eerst in algemene zin dat uit de Memorie van Toelichting bij artikel 2.25 Wabo voortvloeit dat de tweede volzin van artikel 2.25, eerste lid, van de Wabo moet worden gelezen in samenhang met de eerste volzin van dat artikellid en dat het in de tweede volzin gebezigde begrip ‘vergunninghouder’ in ruime zin moet worden opgevat. Onder dat begrip moet hier worden verstaan degene die het project uitvoert, dat wil zeggen degene die voor die uitvoering verantwoordelijk is en voor wie de omgevingsvergunning derhalve geldt.

Vervolgens past de Afdeling dit toe op de onderhavige kwestie, en oordeelt dat noch de aangeschreven rechtspersoon, noch de aangeschreven natuurlijke persoon als overtreder zijn aan te merken. Daarbij acht de Afdeling van belang dat gesteld noch gebleken is dat de eigenaar van het perceel in staat zou zijn de overtreding te beëindigen. Bovendien hadden de aangeschreven partijen geen bemoeienis met de exploitatie van de kwekerij. Het houden van de helft van de aandelen in de rechtspersoon die eigenaar is, is onvoldoende om als eigenaar of opdrachtgever verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van het project.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Monique.