Skip to main content

Verdwijnen fourageergebied binnen Natura 2000-gebied

In de uitspraak van de AbRvS van 4 maart 2015, nr. 201311801/1/R2 verdwijnt fourageergebied van kolganzen en grauwe ganzen binnen Natura 2000-gebied ten gevolge van de aanleg van een parkeerplaatsplaats. Er gaat 0,58 hectare verloren ten opzichte van een oppervlakte van 3.259 hectare. De gemiddelde aantallen aanwezige kolganzen en grauwe ganzen in het Natura 2000-gebied zijn al verscheidene jaren hoger dan de aantallen die in de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied zijn vermeld. Niet in geschil is dat de omvang en kwaliteit van het leefgebied van de kolgans en grauwe gans al verscheidene jaren voldoende draagkrachtig zijn.

Naar het oordeel van de Afdeling volgt uit de Nbw 1998 en de instandhoudingsdoelstellingen geen opdracht om de bestaande populatie kolganzen en grauwe ganzen, voor zover die omvangrijker is dan waarvoor het leefgebied in het Natura 2000-gebied volgens de instandhoudingsdoelstellingen draagkrachtig dient te zijn, te behouden.

Verder volgt de Afdeling het standpunt van het college dat de 0,58 hectare grasland die door het project teloor gaat van beperkt belang is als foerageergebied en dat de daarnaast door de uitvoeringswerkzaamheden en het daaropvolgende gebruik van de parkeerplaats te verwachten toename van verstoring van aanwezige kolganzen en grauwe ganzen op een relatief beperkt areaal grasland waar zij ook in de bestaande situatie worden verstoord, niet ertoe zal leiden dat het resterende gedeelte van de Veerwei geheel ongeschikt wordt als foerageergebied. Geoordeeld wordt dat de instandhoudingsdoelstellingen van de kolgans en grauwe gans door de afname van de omvang van het foerageergebied en de akoestische en optische verstoring als gevolg van het project niet in gevaar komen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan.