Skip to main content

Toets aan ladder niet uitstellen bij wijzigingsbevoegdheid

In de uitspraak van 4 maart 2015 heeft de Afdeling (201308866/1/R3) wederom een uitspraak gedaan over de ladder voor duurzame verstedelijking. De Afdeling overweegt dat de wijzigingsbevoegdheid een uitbreiding van het winkelvloeroppervlak naar een oppervlak van 10.000 m² mogelijk maakt en daarbij, gelet op het bestaande winkelvloeroppervlak, sprake is van nieuwbouw. De  Afdeling is van oordeel dat het hier een nieuwe stedelijke ontwikkeling betreft als bedoeld in artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro. In artikel 3, lid 3.7.4, onder 1, sub b, van de planregels is bepaald dat in het wijzigingsplan wordt ingegaan op de wijze waarop het initiatief bijdraagt aan de regionale marktvraag voor de betreffende detailhandel. Zoals de Afdeling  heeft overwogen in de uitspraak van 26 februari 2014 in zaak nr. 201305787/1/R1 moet de raad reeds bij het opnemen van de wijzigingsbevoegdheid op grond waarvan een stedelijke ontwikkeling mogelijk kan worden gemaakt, inzicht geven in de vraag of binnen de planperiode met een regionale behoefte aan de mogelijk te maken ontwikkelingen rekening moet worden gehouden en of deze ontwikkelingen in het licht van het in artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro opgenomen toetsingskader binnen het plangebied zullen kunnen worden gerealiseerd. In dit geval heeft de raad dit nagelaten.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco.