Skip to main content

Vaststelling exploitatieplan: een fout is snel gemaakt

Op 15 juni 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2016:1641) een uitspraak gedaan over de 1e herziening van het exploitatieplan Harselaar-Driehoek van de gemeente Barneveld. Dit exploitatieplan heeft betrekking op een bedrijventerrein tussen de A1 en de spoorlijn Barneveld ten oosten van het bestaande bedrijventerrein. De lijvige uitspraak bevat verschillende lezenswaardige onderdelen. Allereerst stelt de gemeenteraad zich op standpunt dat appellanten niet-ontvankelijk zijn in het beroep voor zover zij opkomen tegen niet-structurele onderdelen in de zin van artikel 6.15, lid 3, Wro en voor zover zij opkomen tegen onderdelen van exploitatieplan die niet zijn herzien ten opzichte van het vorige exploitatieplan. Met een beroep op de wetsgeschiedenis oordeelt de Afdeling dat geen aanleiding bestaat aan te nemen dat de wetgever heeft beoogd dat in een beroepsprocedure over een herziening van een exploitatieplan uitsluitend beroepsgronden kunnen worden aangevoerd tegen de daarbij aan de orde komende herziening van structurele onderdelen. Voor zover beroep wordt ingesteld tegen de niet herziene onderdelen van een exploitatieplan kan evenzeer ontvankelijk beroep worden ingesteld, maar ligt het op de weg van degene die van mening is dat de betrokken onderdelen voor herziening in aanmerking komen om aannemelijk te maken dat sprake is van een zodanige wijziging van feiten en omstandigheden ten opzichte van het eerdere vastgestelde exploitatieplan dat de raad aanleiding had moeten zijn die onderdelen ook te herzien. Tweede opvallende element is dat een Europese subsidie die is toegekend voor de aanleg van een weg voordat het herziene exploitatieplan is vastgesteld, had dienen te worden meegenomen bij de herziening, door dit achterwege te laten heeft de gemeenteraad in strijd met artikel 3:2 Awb gehandeld. Tenslotte hebben appellanten bezwaar tegen de kostenraming van een spoorwegovergang. Nu deze spoorwegovergang ook zou zijn aangelegd zonder de ontwikkeling van het exploitatiegebied zijn deze kosten naar het oordeel van de Afdeling niet toerekenbaar aan het exploitatiegebied. Ook in zoverre wordt de gemeenteraad van Barneveld in ongelijk gesteld.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco