Skip to main content

Vallen regelgevingshandelingen onder “plannen en programma’s” uit SMB-richtlijn?

11 september 2020

In de Omgevingflits was HvJ EU 25 juni 2020, C-24/19, ECLI:EU:C:2020:503, nog niet aan bod gekomen. Hierbij alsnog.

Op 30 november 2016 heeft een ambtenaar in Vlaanderen aan Electrabel een stedenbouwkundige vergunning verleend voor de bouw en exploitatie van vijf windturbines. Aan die vergunning waren voorwaarden verbonden; zo moest met name worden voldaan aan maatregelen inzake slagschaduw, veiligheid en geluidsnormen die waren neergelegd in nationale regelgeving.

Buurtbewoners hadden zich tot de verwijzende (Belgische) rechter gewend met het verzoek de vergunning nietig te verklaren. Zij voerden daarbij aan dat het besluit en de omzendbrief van 2006, op basis waarvan de vergunning was verleend, artikel 2, onder a, en artikel 3, lid 2, onder a, van Richtlijn 2001/42 (SMB-richtlijn) schonden omdat er voor deze nationale handelingen geen milieubeoordeling was verricht. Volgens hen volgt uit ECLI:EU:C:2016:816 dat een nationale regelgevingshandeling die verschillende bepalingen betreffende de installatie van windturbines bevat, die bij de verlening van administratieve vergunningen voor de bouw en exploitatie van dergelijke installaties moeten worden nageleefd, onder het begrip “plannen en programma’s” in de zin van die richtlijn valt en derhalve moet worden onderworpen aan een milieubeoordeling.

Volgens het HvJ moet het begrip “plannen en programma’s” zo worden uitgelegd dat het ook ziet op een besluit en een omzendbrief die zijn vastgesteld door de regering van een gefedereerde eenheid van een lidstaat en die elk verschillende bepalingen bevatten over de bouw en exploitatie van windturbines. Artikel 3 lid 2 onder a van richtlijn 2001/42 moet zo worden uitgelegd dat een besluit en een omzendbrief die elk verschillende bepalingen bevatten over de bouw en exploitatie van windturbines, waaronder maatregelen inzake slagschaduw, veiligheid en geluidsnormen, plannen en programma’s vormen waarvoor volgens die bepaling een milieubeoordeling moet worden verricht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob