Skip to main content

Parkeerbehoefte supermarkt. Maximale planmogelijkheden

4 september 2020

AbRvS 2 september 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2087. Bij besluit van 19 maart 2019 heeft de raad van Noordwijk het bestemmingsplan “Maarten Kruytstraat” vastgesteld. Het plan maakt de realisatie van een complex bestaande uit onder andere detailhandel in de vorm van een supermarkt en een versmarkt mogelijk.

Duurvast B.V. en Palace Hotel Holland B.V. voeren o.a. gemotiveerd aan dat bij de berekening van de parkeerbalans ten onrechte niet is uitgegaan van de maximale planologische mogelijkheden.

Volgens de Afdeling klopt dit. In de planregels is het type supermarkt dat zich mag vestigen op de gronden waaraan de bestemming “Centrum – 1” is toegekend niet bepaald, terwijl in de parkeernota verschillende typen supermarkten worden genoemd, zoals een fullservice-supermarkt (laag-middellaag prijs), een fullservice-supermarkt (middelhoog-hoog prijs) en een grote supermarkt.

Voor de parkeerbehoefte van deze verschillende typen supermarkten gelden verschillende parkeernormen van respectievelijk 3,1, 3,6 en 6,0 parkeerplaatsen per 100 m2 bvo. De Afdeling stelt vast dat in de parkeerbalans alleen is gerekend met de parkeernorm voor een fullservice-supermarkt (laag-middellaag prijs). Gelet hierop is niet uitgesloten dat er op de gronden waaraan de bestemming “Centrum – 1” is toegekend een ander type supermarkt met een grotere parkeerbehoefte kan worden gerealiseerd. Het plan is wat betreft de parkeerbehoefte vastgesteld in strijd met de bij het voorbereiden van een besluit te betrachten zorgvuldigheid en berust in zoverre niet op een deugdelijke motivering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob