Skip to main content

Mer-beoordelingsbesluit en artikel 6:19 Awb

11 september 2020

Het bedrijf Mestverwerking Fryslân BV diende een aanvraag in voor het vergroten van de verwerkingscapaciteit van 100.000 naar 250.000 ton. In het kader van deze aanvraag besloten GS dat hiervoor geen milieueffectrapport was vereist (het mer-beoordelingsbesluit). Omwonenden kwamen daartegen op en de rechtbank was het met hen eens dat GS hun oordeel dat een mer niet nodig was,  niet deugdelijk hadden gemotiveerd.

Hangende het hoger beroep herstelden GS dit gebrek door een nieuw mer-beoordelingsbesluit te nemen (‘Reparatiebesluit mer-beoordeling’). Volgens GS ging het hier om een besluit in de zin van artikel 6:19 van de Awb. M.a.w. het hoger beroep moest zich volgens GS verder richten tegen het nieuwe mer-beoordelingsbesluit.

Maar de Afdeling ziet dit in haar uitspraak van 9 september 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2159, heel anders. Zoals bekend is een mer-beoordelingsbesluit niet zelfstandig vatbaar voor beroep en dat brengt mee dat het reparatiebesluit niet kan worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 6:19 Awb. Daartegen kan dus niet een beroep van rechtswege ontstaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan