Skip to main content

Uitweg is geen weg

In uitspraak AbRvS 8 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:332, is een uitweg op een openbare weg aan de orde, welke uitweg alleen kan worden gebruikt door stuk grond van een andere eigenaar over te steken. Die ander is kennelijk niet gelukkig met deze situatie, en plaats een hekwerk evenwijdig aan de openbare weg, met als gevolg dat de uitrit niet meer kan worden gebruikt. Er wordt verzocht om handhaving, en dat verzoek wordt toegewezen. Het handhavingsbesluit is gebaseerd op art. 2:15 APV, op grond waarvan het verboden is een voorwerp aan te brengen op zodanige wijze dat aan het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of voor dat verkeer op een andere wijze hinder of gevaar ontstaat.

De Afdeling komt tot de conclusie dat het college niet bevoegd was om op basis van deze APV-bepaling tot handhaving over te gaan. Dit omdat de uitrit zelf geen openbare weg is, en omdat onvoldoende is gebleken dat het hekwerk gevaar oplevert voor het verkeer op de openbare weg. Dat vrachtauto’s op die openbare weg moeten gaan stilhouden (omdat ze niet verder kunnen) maakt dit voor de Afdeling niet anders.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique