Skip to main content

Late ingebrekestelling: geen dwangsommen

De uitspraak van de AbRvS 8 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:296 is een besluit aan de orde waarbij een verzoek om handhaving was afgewezen. De beslissing op de bezwaren tegen deze weigering is door de rechtbank vernietigd. Het college van B&W is van deze uitspraak in hoger beroep gegaan.

Deze uitspraak wordt in deze flits gesignaleerd, niet zozeer vanwege de materiële discussie over het handhavingsbesluit. De uitspraak verdient vooral signalering omdat daarin ook wordt geoordeeld over de beslissing van het college over de verschuldigdheid van dwangsommen die (ingevolge art. 4:19 Awb) in het hoger beroep wordt meegenomen. Deze beslissing is genomen naar aanleiding van een ingebrekestelling die was verstuurd omdat het college niet tijdig een nieuwe beslissing op bezwaar had genomen naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank. Die uitspraak dateerde van 20 juli 2015, en de ingebrekestelling volgt (pas) op 18 oktober 2016. De Afdeling oordeelt dat het tijdsverloop tussen de uitspraak en de ingebrekestelling ruim een jaar is. In de tussentijd is er geen contact met het college gezocht en van een gegrond reden voor de late ingebrekestelling is ook niet gebleken. Onder deze omstandigheden is het college onredelijk laat in gebreke gesteld, zodat het college gelet op art. 4:17 lid 6 Awb geen dwangsom is verschuldigd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique