Skip to main content

Uitvoerbaarheidstoets inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk in verband met art. 2.8 Wnb en te laat ingebrachte beroepsgronden

2 oktober 2020

In de lezenswaardige uitspraak van de AbRvS van 30 september 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2318 hebben PS van Noord Brabant uitvoering gegeven aan de tussenuitspraak van 13 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3836 van de Afdeling met betrekking tot het inpassingsplan “Logistiek Park Moerdijk”. Er was in eerste instantie (onder meer) verwezen naar de PAS.

Een van de vragen die aan de orde komt is de vraag naar de uitvoerbaarheid van het Inpassingsplan. Gesteld wordt dat bij het plan bedrijven zijn betrokken die niet kunnen beschikken over een natuurvergunning vanwege een Brabantse Beleidsregel die daaraan in de weg zou staan. De Afdeling overweegt dat de Wnb in artikelen 2.7 en 2.8 een afzonderlijk toetsingskader hanteert voor plannen en projecten. Voor de bescherming van soorten is niet in een afzonderlijk toetsingskader voorzien. Om die reden hoeft bij plannen (in tegenstelling tot soorten) niet te worden ingegaan op de uitvoerbaarheid van het plan in relatie tot een mogelijk vereiste natuurvergunning (vergelijk ook AbRvS 11 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1185 en AbRvS 31 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016 2371).

Verder wordt door appellanten de juistheid van de stikstofberekeningen van het wegverkeer bestreden. De Afdeling onderzoekt in deze uitspraak uitgebreid de vraag of sprake is van beroepsgronden die al eerder naar voren gebracht hadden kunnen worden en die dus buiten beschouwing moeten blijven. De omstandigheid dat het herstelbesluit gebaseerd is op nieuwe stikstofberekeningen betekent niet dat de beroepsgronden niet al eerder naar voren hadden kunnen worden gebracht. Zo werd in de passende beoordeling uit 2017 al uitgegaan van een afgebakend studiegebied van 5 km en die afstand had door appellanten dus ook eerder aan de orde gesteld kunnen worden.

Voor info over deze zaak kunt u contact opnemen met Susan