Skip to main content

Bebouwing, ondanks molenbiotoop

2 oktober 2020

Een stichting voert aan dat het bestemmingsplan Surhuisterveen grote nadelige gevolgen heeft voor het behoud van de molen. Zo zal de toegestane bebouwing met een maximum nokhoogte van 11 meter, die op minder dan 400 meter kan worden gerealiseerd, naar verwachting een schadelijke windreductie opleveren en zal deze de kwaliteit van de molenbiotoop doen afnemen (minder windvang). De raad stelt zich op het standpunt dat voldoende rekening is gehouden met de belangen van de molen.

Bij het opnemen van de molenbiotoop van 100 meter met beperkt bouwrecht in het bestemmingsplan “Bedrijventerrein De Lauwers” in 2008 heeft de raad afstemming gezocht tussen de aanwezige belangen van de omliggende percelen en de belangen van de molen. Daarnaast zijn de maximaal toegestane goot- en bouwhoogten volgens de raad onder het bestreden bestemmingsplan gelijk aan die onder de voorheen geldende beheersverordening. De raad meent dat de windvang om die reden niet zal verslechteren. De Afdeling (30 september 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2309) maakt een vergelijking tussen de maximale mogelijkheden uit het bestemmingsplan “Bedrijventerrein De Lauwers” uit 2008 en het bestreden plan en stelt vast dat de planologisch toegestane bouwhoogten niet zijn gewijzigd.

Vervolgens toetst de Afdeling de door de gemeenteraad gemaakte belangenafweging – behoefte aan woningbouw enerzijds, belang van de molenbiotoop anderzijds. De Afdeling concludeert dat in het betoog van de stichting geen aanleiding bestaat voor het oordeel dat de raad, gegeven de hem toekomende beleidsruimte, niet heeft mogen kiezen voor genoemd planologisch kader dat tot stand is gekomen na afweging van alle betrokken belangen. De raad is niet verplicht de bestaande beperkingen in de windvang op te heffen dan wel te verminderen. Anders dan de stichting heeft aangevoerd, bestaat geen grond voor de conclusie dat de raad het plan in zoverre niet heeft mogen vaststellen en geen doorslaggevende betekenis heeft mogen toekennen aan het belang van woningbouw.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco