Skip to main content

Uitsluiten logiesmogelijkheid voor arbeidsmigranten in strijd met evenredigheidsbeginsel

22 oktober 2021

AbRvS 20 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2332. Bij besluit van 19 maart 2019 heeft de raad van de gemeente Westland het bestemmingsplan “1e Herziening Honderdland fase 2” vastgesteld. De raad heeft aan de herziening ten grondslag gelegd dat is gebleken dat de regels voor horecabedrijven in bestemmingsplan “Honderdland fase 2” dermate ruim geïnterpreteerd kunnen worden, dat er onbedoelde planologische ruimte wordt geboden voor gebouwen voor nachtverblijf van arbeidsmigranten.

Westbrick is koper van een (nog niet in eigendom aan haar overgedragen) perceel waar zij huisvesting voor arbeidsmigranten wil realiseren. Zij kan zich niet verenigen met het vervallen van de mogelijkheid voor huisvesting van arbeidsmigranten op het aan haar over te dragen perceel.

Naar het oordeel van de Afdeling getuigt het bij het plan geheel uitsluiten van de logiesmogelijkheid voor arbeidsmigranten, terwijl de raad kort ervoor een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven voor een omgevingsafwijkingsvergunning voor een logiesgebouw voor arbeidsmigranten aan een andere partij, niet van consistentie. Dat volgens de raad ook Westbrick een omgevingsafwijkingsvergunning kan aanvragen, heft die inconsistentie niet op. Verder was de raad op de hoogte van de wensen van Westbrick om in het gebied een logiesgebouw voor arbeidsmigranten op te richten. De intrekking van haar aanvraag (op aandringen van het gemeentebestuur) kon voor de raad geen reden zijn om aan te nemen dat Westbrick van haar initiatief had afgezien. Volgens de Afdeling is het bestreden besluit vastgesteld in strijd met artikel 3:4 lid 2 Awb. De raad wordt opgedragen een nieuw besluit te nemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob