Skip to main content

Uitleg bijbehorend terrein kruimelgeval

De “bouwmarktenoorlog” levert altijd interessante uitspraken op. Zo ook de uitspraak van de AbRvS van 6 mei 2015, nr. 201402111/1/A1. Deze zaak speelt over een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en afwijken (artikel 4 onderdeel 1a Bijlage II Bor ) verleend aan Hornbach. De vergunning ziet op het plaatsen en gebruiken van rekken, een pergola en een loopgang ten behoeve van buitenverkoop van tuinartikelen. Een concurrent, Rigam B.V., procedeert tegen deze vergunning. Op het perceel rust de bestemming “Bedrijfsdoeleinden I” en op grond van een vrijstelling mogen de gronden worden gebruikt als siertuin en representatieve ruimte.

De bouwwerken zijn volgens de Afdeling bijbehorende bouwwerken waarvoor terecht een afwijking van het bestemmingsplan is verleend. De vraag is of de afwijking ook kan worden verleend voor de gronden tussen de bouwwerken. Het college en Hornbach betogen dat het gebruik van de gronden tussen de rekken door winkelend publiek inherent is aan en staat ten dienste van de toegestane buitenverkoop van tuinartikelen in de rekken. De rechtbank heeft volgens het college niet onderkend dat onder de reikwijdte van artikel 4, aanhef en onder 1, onder a, van bijlage II van het Bor ook de gronden tussen de rekken vallen. Volgens het college is de beperkte uitleg door de rechtbank van dit artikelonderdeel in strijd met de bedoeling van de wetgever en brengt die mee dat een bijbehorend bouwwerk na oprichting feitelijk onbruikbaar is. De Afdeling is echter van mening dat nu winkelend publiek zich op de als siertuin te gebruiken gronden moet bewegen om de tuinartikelen van de rekken te pakken, het gebruik van deze gronden feitelijk wordt gewijzigd in gebruik als verkoopvloeroppervlak. Onder de reikwijdte van 4, aanhef en onder 1, onder a, van Bijlage II van het Bor kan geen afwijking voor het wijzigen van de bestemming van het aansluitend terrein worden verleend. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat dit artikelonderdeel met de inwerkingtreding van het besluit tot wijziging van het Bor per 1 november 2014 (Stb 2014, 333) niet, net als artikel 4, aanhef en onder 9, van Bijlage II van het Bor, is aangevuld, in die zin dat onder de reikwijdte daarvan niet alleen het desbetreffende bouwwerk, maar ook het daarbij aansluitend terrein valt.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike.