Skip to main content

Al vergunning verleend, geen nieuwe stedelijke ontwikkeling

De uitspraak van de AbRvS d.d. 13 mei 2015, nr. 201406857/1/R3 gaat over een door de raad van Almelo vastgesteld bestemmingsplan voor de vestiging van een nieuwe supermarkt en de uitbreiding van een bestaande supermarkt. De bebouwing waarin het bestemmingsplan voorziet, is deels al gerealiseerd en als supermarkt in gebruik. Daarnaast zijn bouwmogelijkheden voor supermarkten in het plan opgenomen die voortvloeien uit een in 2012 al verleende vergunning. Appellante beroept zich op de ladder voor duurzame verstedelijking. De Afdeling oordeelt evenwel dat geen sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, nu de in 2012 verleende vergunning, die op grond van het destijds geldende planologische regime is verleend, reeds voorzag in de oprichting van een nieuwe supermarkt en de uitbreiding van de bestaande supermarkt.

Aardig is overigens ook nog om te vermelden dat appellante zich wel heel laat op de ladder beriep. Zij deed dat pas op 6 maart 2015, terwijl de zitting al op 19 maart 2015 plaatsvond. Onder andere door de raad werd de vraag opgeworpen of dit niet strijdig is met een goede procesorde. De Afdeling vond dat dat niet zo is, omdat de raad nog adequaat heeft kunnen reageren en omdat andere partijen ook niet zijn benadeeld.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Monique.