Skip to main content

Bij taxatie van waarde geldt peildatum, planschade

In de uitspraak van 27 mei 2015, nr. 201406938/1/A2 staat de vraag centraal of aan ontwikkelingen na de peildatum – het moment van inwerkingtreding van het nieuwe planologische regime – aandacht besteed moet worden bij de taxatie van de waarde van de onroerende zaak.

In het onderhavige geval stelde verzoeker planschade te leiden door de inwerkingtreding van het bestemmingsplan ‘Gemeentewerf, Brandweerkazerne, Milieustraat’ van de gemeente Haaren dat op of omstreeks 21 juli 2009 in werking was getreden. Ten tijde van de peildatum had de woning van verzoeker, gelegen in de directe nabijheid van het plangebied, nog een agrarisch bestemming. Kort voor de peildatum, op 9 juli 2009, was er een bestemmingsplan vastgesteld op grond waarvan de woning van verzoeker tot burgerwoning werd bestemd; dit bestemmingsplan was ten tijde van de peildatum echter nog niet in werking getreden. De vraag was in hoeverre de ‘toekomstige’ bestemming tot burgerwoning ‘meegenomen’ moest worden bij de bepaling van de waarde van de woning.

De Afdeling concludeert dat er geen aandacht aan deze ‘toekomstige’ bestemming mag worden besteed. Op de peildatum was de woning nog als agrarische bedrijfswoning bestemd. Dat de agrarische bedrijfsvoering op grond van provinciaal beleid niet meer mogelijk was en dat voorzienbaar was dat de woning ‘vroeg of laat’ als burgerwoning zou worden bestemd, laat volgens de Afdeling onverlet dat de nieuwe bestemming nog niet in werking was getreden. Bij de taxatie moest derhalve als uitgangspunt worden genomen dat de woning als agrarische bedrijfswoning was bestemd.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke