Skip to main content

Uitleg begrip “parkeerplaats”

Op 11 maart 2015 gaat de AbRvS in haar uitspraak met nr. 201403335/1/A1 in op de vraag hoe het begrip parkeerplaats moet worden uitgelegd als een definitie van dat begrip in het bestemmingsplan ontbreekt.

Op het perceel waarop de uitspraak betrekking heeft, rust een woonbestemming, waarbij in het bestemmingsplan is geregeld dat op eigen terrein 2 parkeerplaatsen dienen te zijn aangelegd. Het college had een last onder dwangsom opgelegd op grond waarvan een tweetal parkeerplaatsen moest worden aangelegd. Tegen dit besluit werd aangevoerd dat van een overtreding geen sprake was, omdat er een garage en een oprit aanwezig zijn, en dat daarmee aan het bestemmingsplan wordt voldaan. Aangevoerd werd verder dat het college ten onrechte uitgaat van de definitie van het begrip parkeerplaats uit de CROW-richtlijnen, waarin een garage en oprit als één parkeerplaats worden aangemerkt.

De Afdeling volgt dit standpunt niet. Nu in het parkeerbeleid van de gemeente wordt aangesloten bij de CROW-richtlijnen, mocht het college zich ook baseren op de definitie van het begrip parkeerplaats uit die richtlijnen. Ook een beroep op de definitie van het begrip parkeerplaats uit het Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal slaagt niet. Conclusie is dat de overtreder, met de realisatie van één parkeerplaats (de garage bij de oprit) in strijd heeft gehandeld met het bestemmingsplan, zodat het college bevoegd was om tot handhaving over te gaan.

 

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Monique.