Skip to main content

Ondanks voldoen wettelijke eisen, geen goede r.o.

In de uitspraak van AbRvS 11 maart 2014, nr. 201406935/1/A14 komt de vraag aan de orde of indien aan het Vuurwerkbesluit (Besluit houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk) is voldaan, het college desondanks een omgevingsvergunning mag weigeren op grond van veiligheidsargumenten.

De casus speelt in Enschede. Het college is verzocht om een afwijking van het bestemmingsplan ten behoeve van een verruiming van de opslag van consumentenvuurwerk tot maximaal 370.000 kilo. Buiten iedere discussie staat dat is voldaan aan de afstandseisen uit het Vuurwerkbesluit. Op het bedrijventerrein waar het perceel ligt, zijn bedrijven aanwezig zijn met een grotere gevaarzonering zoals bijvoorbeeld een gasopslag.

De Afdeling start met de standaardoverweging dat een afwijking van een bestemmingsplan een discretionaire bevoegdheid is die de rechter terughoudend moet toetsen. Niet verrassend vervolgt de Afdeling dat ook in het geval dat wordt voldaan aan de eisen uit het Vuurwerkbesluit, het college de externe veiligheid mag betrekken bij de afweging of een afwijking van het bestemmingsplan kan worden verleend. Het bedrijf ligt dicht bij een woongebied en op het bedrijventerrein zelf ligt een groot aantal bedrijfswoningen. De uitbreiding van de opslag van consumentenvuurwerk kan voor die woningen een belemmering vormen. Ook de overweging dat uitbreiding van de vuurwerkopslag mogelijk tot leegstand op het bedrijventerrein zou kunnen leiden, mag het college bij de afweging betrekken.

Hieruit volgt maar weer eens, dat ruimtelijke ordening meer is dan alleen voldoen aan de wettelijke normen.

Voor meer informatie over deze uitspraak, kunt u contact opnemen met Janike.